Term of use

 • Last Created On Jun 02, 2024
 • 32
1 0

(Phần tiếng Việt phía dưới)


Terms of Use (English)

1. Introduction

The Terms of Use (hereinafter referred to as "Terms") are the Policies and Regulations issued by TSC, the managing company of Grant Thornton Vietnam (hereinafter referred to as "We"), concerning the binding requirements for all users of our Products and Services, including: information, community, courses, materials, and other products and services provided on the website and mobile application platforms of Grant Thornton Vietnam (hereinafter referred to as "Products", "Services" or "Website").

Users of our Products and Services (hereinafter referred to as "Users" or "You") include:

 • Those who only view the Website without registering for an official account.
 • Those who register as members and have an official Website account.
 • Representatives of companies or those provided with accounts by their companies for use on the Website.

By using any of our Products or Services, or by registering as a member, you confirm that you have read, understood, and implicitly agreed to all the Terms mentioned here.

If there are any points you do not agree with, please stop using our Products and Services.

Please read and update the Terms carefully before use. We are ready to explain these terms to you. If you have any questions, please contact us at teamtschelp@gmail.com.

2. Prohibited Content

 • No political content is allowed.
 • Uploading of obscene, sensitive, or violent images is strictly prohibited.
 • The use of derogatory, insulting, or offensive language is not permitted.

3. Fees

 • Fees will be applied for certain special cases and will be negotiated and agreed upon by both parties.

4. Disclaimer of Liability

We strive to ensure that you can access the website, products, and services without interruption, but there is no legal obligation regarding this.

 • The Disclaimer of Liability in these Terms applies to all damages or losses occurring in cases of force majeure, including but not limited to operational capabilities, technical errors, transmission interruptions, hardware failures, software errors, computer viruses, theft, unauthorized access, accidents, disasters, loss of access or control, or any other force majeure situations.
 • In cases of system interruptions due to maintenance, upgrades, or other planned technical issues, or unexpected system issues, you agree that we will not be bound and are not responsible for the following issues:
  • Inability to access the Website, Products, and Services, or third-party embedded applications.
  • Delays, discrepancies, or loss of data, information, transactions, or any content occurring during the system interruption.
  • Interruptions caused by suppliers, including but not limited to internet service providers, server infrastructure, power suppliers, third-party embedded applications, telecommunications, and transmission units.
 • You also agree that we will NOT BE LIABLE for any acts causing loss, damage, wrongdoing, or illegal activities by third parties, suppliers, or other users on the Website. Any damage or loss will be the responsibility of the individual or organization causing it.
 • You agree that the scope of liability and compensation, if any, of us and our partners, users, employees, collaborators, or any other individuals or organizations involved (whether or not under contract or agreement) related to Products and Services, Course Content, or materials, will not exceed the fees you have paid us for the type of Product or Service you use.

5. Modification of Terms

We reserve the right to modify these Terms of Use at any time without prior notice to you. However, we will always post the latest updated Terms on the Website so you can stay informed of changes, modifications, and additions.

 • You acknowledge and agree that it is your responsibility to visit this page regularly to check and update the changes, modifications, and additions to these Terms. Continuing to use the Website's Products and Services, participating in Course Content and Materials after changes to the Terms, means you agree to those changes.

6. Agreement Between You and Us

The agreement between you and us in these Terms of Use, including rights, agreements, and regulations, is unique and non-transferable to third parties or anyone else. You are solely responsible for this agreement.

7. Validity and Invalidity

 • The agreement to the Terms of Use will be effective immediately when you use any Product or Service on our Website, or when you click the "Register Account" button, and the agreement will remain in effect indefinitely as long as you visit the Website, maintain a user account, or use our Products and Services, until the agreement becomes invalid.
 • We have the right to cancel this agreement, temporarily lock or permanently delete your account, prohibit access to part or all of the Website, stop providing Products, Services, Course Content, and Materials if you are found to violate any of these Terms of Use. We have the right to take these actions immediately after sending you an email notification, or even without notifying you.
 • In case the agreement becomes invalid due to your violation, we will NOT BE LIABLE FOR REFUNDING any Course Content or Materials you have registered for, or any Products or Services lost due to the temporary lock or permanent deletion of your account.
 • You can cancel this Terms of Use agreement at any time by not accessing the Website or by deleting your account on our Website. You can find the account deletion instructions in the Privacy Policy. We are not obligated to maintain your account information or any of your information after the agreement becomes invalid.

8. Contact Information

If you have any questions or concerns about these Terms of Use, please contact us at teamtschelp@gmail.com


Điều Khoản Sử Dụng (Tiếng Việt)

1. Giới Thiệu

Điều khoản Sử dụng (dưới đây gọi chung là “Điều khoản”) là các Chính sách và Quy định được đưa ra bởi TSC, công ty chủ quản của Grant Thornton Vietnam (dưới đây gọi chung là “Chúng tôi”), về các yêu cầu ràng buộc đối với tất cả người sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm: thông tin, cộng đồng, khóa học, tài liệu và các sản phẩm dịch vụ khác được cung cấp trên nền tảng website và ứng dụng di động của Grant Thornton Vietnam (dưới đây gọi chung là “Sản phẩm”, “Dịch vụ” hoặc “Trang Web”).

Người sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi (dưới đây gọi chung là “Người sử dụng” hoặc "Bạn") bao gồm:

 • Những người chỉ xem Trang Web mà không đăng ký một tài khoản chính thức.
 • Những người đăng ký thành viên và có một tài khoản chính thức Trang Web.
 • Người đại diện cho công ty, hoặc được công ty cung cấp tài khoản để sử dụng trên Trang Web.

Khi sử dụng bất cứ Sản phẩm hay Dịch vụ nào của Chúng tôi, hoặc khi Đăng ký thành viên, bạn xác nhận đã đọc, hiểu và mặc nhiên đồng ý với tất cả các Điều khoản được đề cập ở đây.

Nếu có bất kỳ điểm nào bạn không đồng ý, xin vui lòng dừng sử dụng các Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi.

Xin vui lòng hãy đọc kỹ và cập nhật các Điều khoản trước khi sử dụng. Chúng tôi sẵn sàng giải thích cho các bạn về các điều khoản này. Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo email teamtschelp@gmail.com.

2. Nội Dung Bị Cấm

 • Không cho phép nội dung liên quan đến chính trị.
 • Nghiêm cấm việc tải lên các hình ảnh đồi trụy, nhạy cảm hoặc bạo lực.
 • Không sử dụng từ ngữ lăng mạ, xúc phạm.

3. Chi Phí

 • Chi phí sẽ được tính trong một số trường hợp đặc biệt và sẽ được thỏa thuận và đồng ý giữa hai bên.

4. Miễn Trừ Trách Nhiệm

Chúng tôi luôn đảm bảo bạn có thể truy cập Trang Web, Sản phẩm và Dịch vụ không bị gián đoạn, nhưng không có ràng buộc pháp lý nào đối với việc này.

 • Quyền Miễn trừ Trách nhiệm quy định trong Điều khoản này áp dụng cho tất cả mọi thiệt hại hay tổn thất xảy ra trong các trường hợp bất khả kháng về khả năng hoạt động, lỗi kỹ thuật, gián đoạn đường truyền, lỗi phần cứng, lỗi phần mềm, virus máy tính, mất cắp, xâm nhập trái phép, các trường hợp tai nạn, thảm hoạ, mất quyền truy cập hoặc kiểm soát, hoặc trong bất kỳ tình huống bất khả kháng nào.
 • Trong những trường hợp hệ thống bị gián đoạn - vì lý do bảo trì, nâng cấp hay các vấn đề kỹ thuật khác theo kế hoạch, hoặc các vấn đề hệ thống gây gián đoạn ngoài dự kiến - bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không bị ràng buộc và không chịu trách nhiệm cho các vấn đề sau:
  • Không thể truy cập được Trang Web, các Sản phẩm và Dịch Vụ, hoặc các ứng dụng nhúng của bên thứ 3.
  • Chậm trễ, sai lệch, hay thất thoát dữ liệu, thông tin, giao dịch hay bất kỳ nội dung nào xảy ra trong quá trình hệ thống bị gián đoạn.
  • Gián đoạn do các nhà cung cấp, bao gồm không giới hạn các nhà cung cấp mạng internet, hạ tầng máy chủ, điện, các ứng dụng nhúng của bên thứ 3, các đơn vị viễn thông và đường truyền.
 • Bạn cũng đồng ý rằng chúng tôi sẽ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM đối với các hành vi gây tổn thất, thiệt hại, sai trái, phạm pháp của các bên thứ 3, các nhà cung cấp hoặc các người sử dụng khác trên Trang Web. Mọi thiệt hại hay tổn thất - nếu có - sẽ được quy kết trách nhiệm cho cá nhân hoặc tổ chức gây ra.
 • Bạn cũng đồng ý rằng phạm vi trách nhiệm và đền bù, nếu có, của chúng tôi và các đối tác, người sử dụng, nhân viên, cộng tác viên, hay bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác có liên quan (dù có hay không có hợp đồng hay thoả thuận), liên quan đến các Sản phẩm và Dịch vụ, Nội dung Khóa học hay tài liệu, sẽ không vượt quá mức phí mà bạn đã trả cho chúng tôi cho loại Sản phẩm hay Dịch vụ mà bạn sử dụng.

5. Quyền Thay Đổi Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi có quyền chỉnh sửa, bổ sung các Điều khoản Sử dụng này mà không cần báo trước cho bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ luôn đăng tải bản cập nhật Điều khoản mới nhất trên Trang Web để bạn luôn được nhận biết được những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung.

 • Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm ghé thăm trang này thường xuyên để kiểm tra và cập nhật những thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung của các Điều khoản này. Việc tiếp tục sử dụng các Sản phẩm Dịch vụ của Trang Web, tham gia Nội dung Khóa học và Tài liệu, sau khi có những thay đổi trong Điều khoản, cũng đồng nghĩa với việc bạn đã đồng với những thay đổi đó.

6. Thỏa Thuận Giữa Bạn và Chúng Tôi

Thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi trong bản Điều khoản Sử dụng này - bao gồm các quyền, thỏa thuận, quy định - là duy nhất và không thể chuyển đổi, bàn giao cho bên thứ 3 hay bất kỳ ai khác. Bạn là người chịu trách nhiệm duy nhất cho thỏa thuận này.

7. Hiệu Lực và Vô Hiệu

 • Sự đồng ý thỏa thuận các Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực ngay khi bạn sử dụng bất kỳ Sản phẩm hay Dịch vụ nào trên Trang Web của chúng tôi, hoặc ngay khi bạn nhấn nút “Đăng ký Tài khoản”, và theo các Điều khoản được quy định trong văn bản này, thỏa thuận sử dụng duy trì hiệu lực vô hạn khi bạn còn ghé thăm Trang Web, duy trì tài khoản người sử dụng hay sử dụng Sản phẩm và Dịch vụ của chúng tôi, cho đến khi thỏa thuận trở nên vô hiệu.
 • Chúng tôi có quyền được huỷ bỏ thỏa thuận này, tạm khóa hay xóa hoàn toàn tài khoản của bạn, cấm truy cập một phần hay toàn bộ Trang Web, ngưng cung cấp Sản phẩm, Dịch vụ, Nội dung Khóa học và Tài liệu, nếu xét thấy bạn vi phạm bất kỳ Điều khoản Sử dụng nào. Chúng tôi có quyền thực hiện các hành động này ngay sau khi gửi email thông báo cho bạn, hoặc thậm chí không cần phải thông báo cho bạn.
 • Trong trường hợp thỏa thuận vô hiệu xảy ra do bạn vi phạm, chúng tôi KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM HOÀN TIỀN cho bất kỳ Nội dung Khóa học hay Tài liệu bạn đã đăng ký, cũng như bất kỳ Sản phẩm hay Dịch vụ nào bị mất đi do việc tạm khóa hay xóa hoàn toàn tài khoản.
 • Bạn có thể hủy bỏ thỏa thuận Điều khoản Sử dụng này bất cứ lúc nào, bằng việc không truy cập vào Trang Web, hoặc bằng cách xóa tài khoản của bạn trên Trang Web của chúng tôi. Bạn có thể xem các bước hướng dẫn xóa tài khoản trong Chính sách Quyền riêng tư. Chúng tôi không có ràng buộc phải duy trì thông tin tài khoản hay bất cứ thông nào của bạn sau khi thỏa thuận vô hiệu.

8. Thông Tin Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về các Điều Khoản Sử Dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. teamtschelp@gmail.com

Views: 32

Recent Articles

 • Term of use
  32

Popular Articles

 • Term of use
  32